Våra stadgar i föreningen Slandroms bygdegårdsförening.

 

 § 1 FIRMA.           

 Föreningens firma är Slandroms bygdegårdsförening.

 § 2 ÄNDAMÅL.

 Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med bl a samlingslokal. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som verkar i enlighet med rikets lagar. Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl a genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till de som hyr lokalen. För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer.

 

 § 3 SÄTE.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Östersunds kommun Jämtlands län.

 § 4 INTRÄDE.

 Medlemskap i föreningen kan erhållas av förening eller enskild person, som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

 § 5 AVGIFTER.

Medlem betalar årsavgift enligt regler och med belopp som årligen fastställs av föreningsstämma.

 § 6 UTTRÄDE.

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen. Begäran skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad. Utträder medlem, har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar i övrigt. Föreningsstämman kan dock besluta annorlunda.

 § 7 UTESLUTNING.

Bryter medlem mot dessa stadgar, skadar på annat sätt föreningen eller motarbetar dess syften kan styrelsen om den är enhällig, eller föreningsstämman utesluta medlemmen ur föreningen. Den som inte godtar styrelsens beslut om uteslutning, äger hänskjuta frågan till föreningsstämmans prövning. Utesluts medlem, har han ingen rätt till andel i föreningens vinst eller i föreningens tillgångar.

 § 8 MEDLEMSFÖRTECKNING.

Det åligger styrelsen att föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas fullständiga namn och adress.

 § 9 ORGAN.

Föreningens organ är

1        Föreningsstämma

2        Styrelse

3        Revisorer

 § 10 FÖRENINGSSTÄMMA.

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före den 1 mars. Extra föreningsstämma hålls, när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar så kräver genom skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat.  Vid föreningsstämma har varje medlem, som ej begärt utträde eller uteslutits, en röst. Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om icke sluten begärs. Votering vid personval skall ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock lotten.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas. 

1

Val av ordförande

2

Anmälan av styrelsens val av sekreterare

3

Fastställande av röstlängd

4

Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

5

Godkänna kallelse

6

Styrelsens redovisningshandlingar över det gångna räkenskapsåret

7

Revisorernas berättelse

8

Fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning

9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

10

Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

11

Redovisning av budget- och verksamhetsplan

12

Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

13

Val av ordförande i föreningen

14

Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter

15

Val av revisorer samt suppleanter

16

Val av ombud till övriga föreningar

17

Val av valberedning

18

Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift

19

Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen

senast 10 dagar före föreningsstämman

20

Vid stämman väckta frågor

 

§ 11 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

På extra föreningsstämma får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

 § 12 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA.

Kallelse till föreningsstämma skall ske senast 14 dagar före stämman.

 § 13 STYRELSE

Förenings angelägenheter sköts av en styrelse bestående av sju ledamöter samt tre suppleanter. Ledamöter och suppleanter utses växlingsvis för två år. Ordförande väljs dock på ett år. Vid val första gången väljs hälften eller vid udda antal närmast under hälften av ledamöterna och för ett år. Detta sker genom lottning. Avgår ledamot eller suppleant före mandattidens utgång väljer medlemsmöte ersättare för den återstående delen av mandattiden.

 § 14  

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter hos ordförande skriftligen begär sammanträde.

 § 15  

Till styrelsesammanträde skall vid förfall för ordinarie ledamot suppleant kallas. Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

 § 16  

Det åligger styrelsen att med iakttagande av dessa stadgar sköta föreningens angelägenheter. Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom först efter majoritetsbeslut på föreningsstämma.

 § 17 FIRMATECKNING.

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av den eller dem styrelsen därtill utser.

 § 18 RÄKENSKAPER.

Föreningens räkenskaper omfattar tiden den 1 januari till den 31 december. Styrelsen skall senast 20 dagar före ordinarie föreningsstämma överlämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.

 

 § 19 REVISORER.

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av ordinarie föreningsstämma utsedda revisorer. För revisorerna skall utses suppleant. Revisorer och suppleanter för dessa utses för ett år. Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie föreningsstämma.

 § 20 ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR SAMT LIKVIDATION.

Beslut om ändring av dessa stadgar och om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslutet skall för att vara gällande på den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

 § 21 UPPLÖSNING.

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan lokal sammanslutning eller organisation enligt föreningsstämmans beslut för att användas till fortsatt främjande av föreningens ändamål.

Ovanstående stadgar har antagits på föreningsstämma den 23 november 1997

Ordförande                          Justeras

Sven Nilsson                        Gunnar Bertilsson                   Börje Jönsson


Kommande event

Kontaktinformation

  Örjan Bertilsson        
  070-307 71 45